حماس با نام مستعاردختران، تلفن نظامیان صهیونیست راهک کرد | خبرجدید دات کام