ربودن پزشک سرشناس برای چک ۷ میلیاردی | خبرجدید دات کام