تابستان داغ سوریه و موهای سفید اوباما | خبرجدید دات کام