277 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در 9 ماه امسال دریافت شدفلزات و معادن  | خبرجدید دات کام