بیانیه وزارت ورزش درباره جسارت به ساحت رسول الله | خبرجدید دات کام