نشست علمای منطقه در یمن در رد معامله قرن؛ عربستان در کانون انتقاد | خبرجدید دات کام