فارس من| تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ساخت بیمارستان سوانح سوختگی | خبرجدید دات کام