دولت تکلیف جدیدی برای بنگاهها در قراردادهای اجاره تعیین کند | خبرجدید دات کام