خط آوینی از خط روشنفکران التقاطی جدا بود | خبرجدید دات کام